سالمندانی که نگهدارسالمند نمی خواهند

آبان ۲۷, ۱۳۹۵

چگونه سالمند را به استخدام نگهدارسالمند راضی کنیم؟

سالمندان  وقتی متوجه می‌شود قرار است یک نگهدار برای رسیدگی به امور شخصیشان رسیدگی کند و به کارهای خانه برسد و هم تنهایی اورا پر کند، شروع به بدخلقی کردن می کند. ناخودآگاه اخم‌هایش در هم می‌رود و بهانه‌های مختلفی برای جلوگیری از کار شما انجام میدهد. او به شما می گوید نه نگهدار سالمندی می خواهم و نه دیگربه شما احتیاج دارم. من بچه نیستم و خودم از عهده همه کارهایم بر می‌آیم . شاید این احساس اکثر سالمندان باشد که به تنهایی خود عادت دارند و نمی دانند وجود یک نگهدار سالمند چگونه در زندگیشان تاثیر گذار است. فرزندانشان این را دانسته و با وجود  دغدغه‌های زیادی که دارند امکان دائم با آنها بودن را ندارند و برای آسوده خاطرشدن آنها با هزینه نه‌چندان کمی نگهدار سالمند برای پدر یا مادر است

استخدام پرستار، جهت نگهداری سالمند به صورت شبانه روزی با حقوق عالی. 88358744 - 77656754