مراقبت از بیمار منزل یا بیمارستان؟

مهر ۲۷, ۱۳۹۶
طبق بررسی های اخیر که بر روی بیماران تحت مراقبت در بیمارستان و بیماران در منزل صورت گرفته است یافته ها حاکی از آن است بیمارانی که در منزل خود تحت مراقبت و مداوا قرار می گیرند زودتر از بیماران دیگر روند بهبودی را طی می کنند.استخدام نگهدار در منزل،نگهدار سالمند،نگهدار سالمند در تهران بودن خانواده در کنار بیمار و دادن روحیه و به امید به زندگی به بیمار در منزل از جمله نکات کلیدی است که بیماری را از بین خواهد برد.

مراقبت از سالمندبیمار در منزل:

هزینه ی مراقبت از سالمندان بیمار در بیمارستان و مراکز نگهداری از سالمند بیشتر از مراقبت از سالمندان در منزل است. شما با گرفتن نگهدار سالمند می توانید هزینه ها کاهش دهید. سالمندان بیماری که در منزل تحت نظارت و حمایت یک نگهدار سالمند در کنار همسر خود پروسه ی در

استخدام پرستار، جهت نگهداری سالمند به صورت شبانه روزی با حقوق عالی. 88358744 - 77656754